Gå til innholdet

Logg inn

Salgs- og leveransebetingelser

01.07.2019

Drop-in brukere:
Brukeren kobler bilen til laderen, finner laderen via plugpay.no og firesifret kode. Eller ved å scanne QR-kode på ladestasjonen. Brukeren ser prisstrukturen for ladingen, godtar salgs- og leveransebetingelsene og velger «start lading». Estimert beløp reserveres hos 3.part (NETS) og ladingen starter. Etter avsluttet lading trekkes brukeren etter faktisk kostnad for ladingen.   

Faste brukere:
Brukeren kobler bilen til laderen, starter ladingen via RFID-brikke. Brukeren er kjent med prisstrukturen for ladingen eller kan finne denne via plugpay.no. 

Brukeren er selv ansvarlig for trygg oppbevaring av RFID-brikke for å unngå missbruk. Tapt brikke eller mistanke om misbruk må straks varsles PlugPay. Brukerens forbruk faktureres gebyrfritt og etterskuddsvis, en gang pr. måned. Det sendes gebyrfri faktura, med 14. dagers betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling vil PlugPay kreve gebyr og renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Uteblir betaling etter purringens forfall, vil brukerens tilgang til ladeanlegget deaktiveres. Purring og eventuell inkasso håndteres av 3.part (Axactor). 

Beregningsgrunnlag og ansvar
Brukeren er ansvarlig for visuell kontroll av ladestasjon før tilkobling. Er ladestasjonen skadet, meld ifra til PlugPay.

Det er brukerens ansvar å sørge for at kjøretøyet har de rette forutsetningene til å kunne lade på ladestasjonen, samt at ladingen starter og avsluttes korrekt. Se informasjon på ladestasjonen.

PlugPay er ikke under noen omstendighet ansvarlig for ulemper, tap eller andre konsekvenser av enhver art som brukere eller andre blir påført som følge av at ladestasjonen er ute av drift eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt. 

Brukeren aksepterer at der ladestasjonens pris beregnes etter forbruk av kWt benyttes laderens integrerte strømmåler til beregningen. Nøyaktigheten på denne er +/- 1%.  

Tvister og endringer
Tvister mellom bruker og PlugPay skal søkes løst i minnelighet. 

De faste brukerne er kjent med utviklingen i bransjen. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre disse vilkårene for å tilpasse driften og / eller markedet. Brukeren skal informeres om endringer i betingelsene med 30 dagers varsel på nettsiden. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft. Vilkårene skal alltid dateres med den dato de trådte i kraft.