Gå til innholdet

Logg inn

Salgs- og leveransebetingelser

Gjeldende fra 21.03.2024

 


For brukere

Omfang: Gjennom å ta i bruk ladingen godtar brukerene betingelsene i denne avtalen.

Drop-in brukere: Brukeren kobler bilen til laderen, finner laderen via plugpay.no og firesifret kode. Eller ved å scanne QR-kode på ladestasjonen. Brukeren ser prisstrukturen for ladingen, godtar salgs- og leveransebetingelsene og velger «start lading». Forhåndsdefinert beløp reserveres hos 3.part (NETS) eller Vipps og ladingen starter. Etter avsluttet lading trekkes brukeren etter faktisk kostnad for ladingen.      

Faste brukere: Brukeren kobler bilen til laderen, starter ladingen via ladebrikke, brukerportal eller app. Brukeren finner prisstrukturen for ladingen i brukerportal.  

Betaling: Brukerne vil bli fakturert ikke oftere enn en gang i måneden og ikke sjeldnere enn hver sjette måned. Betalingsfristen er satt til 10 dager.

Drop-in brukere: Betaling vil bli belastet umiddelbart etter fullført lading, via Visa/Mastercard/VIPPS.
Faktureringsmetoder (Standard): Leverandøren vil levere EHF/eFaktura dersom brukeren har tilrettelagt for det. Alternativt vil fakturaen bli sendt som en PDF til brukerens e-postadresse.

Brukeren har selv ansvaret for å oppbevare ladebrikken trygt for å unngå misbruk. Hvis brikken blir mistet eller det er mistanke om misbruk, må brukeren slette brikken i brukerportalen. Forbruket til brukeren blir fakturert etterskuddsvis, en gang i måneden. Fakturaen blir sendt med en betalingsfrist på 10 dager. Hvis betalingen blir forsinket, vil PlugPay kreve gebyrer og renter i henhold til loven om renter ved forsinket betaling. Ved betalingsmislighold vil brukerens tilgang til ladeanlegget bli deaktivert, og brukeren blir belastet med et gebyr for sperring av tilgang, samt et gebyr for eventuell gjenåpning av tilgang. Purring og eventuell inkasso vil bli håndtert av en tredjepart.

Beregningsgrunnlag og ansvar: Brukeren er ansvarlig for visuell kontroll av ladestasjon før tilkobling. Er ladestasjonen skadet, meld ifra til PlugPay.
Det er brukerens ansvar å sørge for at kjøretøyet har de rette forutsetningene til å kunne lade på ladestasjonen, samt at ladingen starter og avsluttes korrekt. Se informasjon på ladestasjonen.
PlugPay er ikke under noen omstendighet ansvarlig for ulemper, tap eller andre konsekvenser av enhver art som brukere eller andre blir påført som følge av at ladestasjonen er ute av drift eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt. 
Brukeren aksepterer at der ladestasjonens pris beregnes etter forbruk av kWt benyttes laderens integrerte strømmåler til beregningen. Nøyaktigheten på denne er +/- 1%.  

Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser: Leverandøren er avhengig av data fra tredjepartsleverandører (ladesystemleverandør, nettleieleverandør, strømleverandør, internettleverandør mv.) for å kunne avregne strømforbruk og overvåke driftsstatus. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveransen.

Priser: Leverandørens tjenester betales av brukerne på følgende måter:
- Dropp-inn: Brukere må betale en ekstra avgift på 15% av anleggseierens valgte pris.
- Faste brukere: Aktive brukere må betale en månedlig serviceavtale på kr. 59,-

Leverandøren kan tilby faste brukere alternative priser til standardmodellens månedlige serviceavgift, betingelser for dette vil eventuelt informeres om i appen/brukerportalen. 

Priser for tilleggstjenester er tilgjengelig ved bestilling av tjenesten via appen/brukerportalen. 

Godkjenning av nyhetsmail: Ved å akseptere salgs- og leveransebetingelsene samtykker kunden også til å motta nyhetsmail fra PlugPay med relevant informasjon om tjenester, kampanjer og oppdateringer. Kunden har alltid muligheten til å melde seg av nyhetsbrevet ved å følge lenken nederst i e-postene.

Tvister og endringer: Tvister mellom bruker og PlugPay skal søkes løst i minnelighet. 
De faste brukerne er kjent med utviklingen i bransjen. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for å tilpasse driften og / eller markedet. Brukeren skal informeres om endringer i betingelsene med 30 dagers varsel på nettsiden. Vilkårene skal alltid dateres med den dato de trådte i kraft.


For anleggseiere

0. Generelt: 

Anleggseiers representant må akseptere disse vilkårene før de kan ta i bruk systemet.

1. Alminnelige bestemmelser

1.1 Omfang

Tjeneste i forbindelse med drift av kundens ladeanlegg. Gjennom å ta i bruk ladingen godtar brukerene betingelsene i denne avtalen.

Betalingsløsning for elbillading. Leverandøren tilbyr fullverdig betalingsløsning for dropp-inn brukere og faste brukere. Pris og prismodell settes av anleggseier. 

Kontrollsenter. Leverandøren skal overvåke driften av anlegget og håndtere feilmeldinger, tilby fjernhjelp og gi kostnadsfri support for anleggets brukere.

Drift og vedlikehold.

Ved feil som ikke kan løses via kontrollsenteret, men dekkes av garantien: PlugPay vil sende en reklamasjonsforespørsel til leverandøren av anlegget for å sikre at feilen blir rettet.

Ved feil som ikke kan løses via kontrollsenteret og som ikke dekkes av garantien: PlugPay vil gjennom sitt partnernettverk kunne tilby en fastpris for utbedring av feilen. Kunden har friheten til å bruke sin egen elektriker for å rette feil i sitt anlegg. 

1.2 Endringer 

Kunden står fritt til å be om en endringsavtale og leverandøren står fritt til å kreve å justeringer i vederlag som følge av endringen.

Leverandøren vil kunne endre betingelsene i avtalen med 30 dagers varslingsfrist med varsling aktive eier og brukerportaler. 

2. Partenes overordnede ansvar
2.1 Leverandørens ansvar for tjenesten

Leverandøren har ansvaret for at tjenesten som leveres er i henhold til disse betingelsene.

2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

Leverandøren er avhengig av data fra tredjepartsleverandører (ladesystemleverandør, nettleieleverandør, strømleverandør, internettleverandør mv.) for å kunne avregne strømforbruk og overvåke driftsstatus. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveransen.

Ved feil i tredjepartsleveranser plikter Leverandøren å melde feilen til tredjepart og Kunden.

2.3 Kundens medvirkningsansvar

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.

3. Etablering og gjennomføring av tjenesten

3.1 Plan for etableringsfasen

Ved aksept av betingelsene gis kunden tilgang til eierportal for prissetting og invitasjon av brukere, kunden må sørge for å fylle ut dette før tjenesten settes aktiv.

Ved valg av borettslagsmodellen og utfylling av målepunkt-id aksepteres overføring av strømmåler til PlugPay sin strømleverandør. 

Inviterte brukere logger inn i brukerportalen for å ta i bruk tjenesten.

4. Vederlag og betalingsbetingelser
4.1 Vederlag

Leverandørens tjeneste blir betalt av brukerne på følgende måte:
- Drop-in: Brukere må betale en ekstra avgift på 15% av anleggseierens valgte pris.
- Faste brukere: Aktive brukere må betale en månedlig serviceavtale på kr. 59,-.

4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Avregning mot eier av ladeanlegget (kunden): Avregning mot anleggseier skjer én gang per måned. Dette gjelder ikke for borettslagsmodeller uten påslag på strømpris.

Faktureringsmetoder (Standard): Leverandøren vil sende EHF/eFaktura dersom brukeren har tilrettelagt for det. Alternativt vil fakturaen bli sendt som en PDF til brukerens e-postadresse.

Administrasjonskostnad: Ved utstedelse av kreditnota til anleggseiers konto eller gjennomfakturering av annen last enn elbillading, vil det bli lagt til en administrasjonskostnad på kr. 49,- eks.mva per faktrua/kreditnota. 

4.4 Betalingsmislighold

Risikoen for tap på fordringer ligger hos leverandøren og skal ikke videreføres mot kunden.

4.5 Prisendringer

Kunden setter selv prisen for ladeforbruk og kan endre denne kostnadsfritt. 
Leverandørens honorar for serviceavtale er fast, men kan endres med 30 dagers varsel. 
Tilleggstjenester, kan endres med 30 dagers varsel. 

5. Varighet, avbestilling og avslutning

5.1 Varighet

Avtalen trer i kraft den dato den er akseptert av Kunden.

Avtalen gjelder i 3 (tre) år regnet fra leveringsdag, eller til en av partene velger å si opp avtalen. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp.

Oppsigelsestid, begge parter står fritt til å si opp avtalen med 3 (tre) måneders varsel, med virkning fra den siste dagen i den siste måneden. 

5.2 Avslutning av avtalen

Avslutningsperioden varer fra dato for varsel om oppsigelse, avbestilling eller heving og til avtalen opphører. Kunden har krav på oppfølgende bistand i inntil 30 (tretti) kalenderdager etter at tjenesten er etablert hos ny leverandør eller hos Kunden selv, også dersom dette skjer etter avtalens opphør.

Tjenesten skal forbli fullverdig i avslutningsperioden, uavhengig av årsaken til avslutning.

Leverandøren skal bistå Kunden i forbindelse med forberedelsene til eventuell inngåelse av ny avtale og levere den informasjon som er nødvendigi forbindelse med slik forberedelse.

Leverandøren plikter å legge til rette for at følgende blir overført til Kunden, eller til tredjepart utpekt av Kunden:

a. Eventuelle tilhørende abonnement (Internettlinje eller likende)

b. Tilganger til anlegget administrasjonsportal

6. Personopplysninger

Leverandøren vil ha behov for å lagre personopplysninger. Disse vil bli lagret i økonomisystemet for å kunne levere tjenesten. Økonomisystemet finnes kun installert på ekstern server med høy sikkerhet.

Ingen personopplysninger skal benyttes til annet formål enn å gjennomføre forpliktelsene i denne avtalen.

Personopplysninger vil på forespørsel bli slettet etter endt kundeforhold, med unntak av de opplysningene regnskapsloven eller andre offentlige krav/ lover hindrer dette.

Les vår fullstendige personvernerklæring via denne lenken: www.plugpay.no/personvern/ 

7. Support

Kostnadsfri support til anleggets brukere.

Supportnummer merkes på ladeboks.

Epost henvendelser sendes til post@plugpay.no