Gå til innholdet

Logg inn

Salgs- og leveransebetingelser

01.10.2021


For brukere

Drop-in brukere: Brukeren kobler bilen til laderen, finner laderen via plugpay.no og firesifret kode. Eller ved å scanne QR-kode på ladestasjonen. Brukeren ser prisstrukturen for ladingen, godtar salgs- og leveransebetingelsene og velger «start lading». Estimert beløp reserveres hos 3.part (NETS) og ladingen starter. Etter avsluttet lading trekkes brukeren etter faktisk kostnad for ladingen.   

Faste brukere: Brukeren kobler bilen til laderen, starter ladingen via RFID-brikke. Brukeren er kjent med prisstrukturen for ladingen eller kan finne denne via plugpay.no. 

Brukeren er selv ansvarlig for trygg oppbevaring av RFID-brikke for å unngå missbruk. Tapt brikke eller mistanke om misbruk må straks varsles PlugPay. Brukerens forbruk faktureres gebyrfritt og etterskuddsvis, en gang pr. måned. Det sendes gebyrfri faktura, med 14. dagers betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling vil PlugPay kreve gebyr og renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Uteblir betaling etter purringens forfall, vil brukerens tilgang til ladeanlegget deaktiveres. Purring og eventuell inkasso håndteres av 3.part (Axactor). 

Beregningsgrunnlag og ansvar
Brukeren er ansvarlig for visuell kontroll av ladestasjon før tilkobling. Er ladestasjonen skadet, meld ifra til PlugPay.

Det er brukerens ansvar å sørge for at kjøretøyet har de rette forutsetningene til å kunne lade på ladestasjonen, samt at ladingen starter og avsluttes korrekt. Se informasjon på ladestasjonen.

PlugPay er ikke under noen omstendighet ansvarlig for ulemper, tap eller andre konsekvenser av enhver art som brukere eller andre blir påført som følge av at ladestasjonen er ute av drift eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt. 

Brukeren aksepterer at der ladestasjonens pris beregnes etter forbruk av kWt benyttes laderens integrerte strømmåler til beregningen. Nøyaktigheten på denne er +/- 1%.  

Tvister og endringer
Tvister mellom bruker og PlugPay skal søkes løst i minnelighet. 

De faste brukerne er kjent med utviklingen i bransjen. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre disse vilkårene for å tilpasse driften og / eller markedet. Brukeren skal informeres om endringer i betingelsene med 30 dagers varsel på nettsiden. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft. Vilkårene skal alltid dateres med den dato de trådte i kraft.


For anleggseiere

0. Generelt: 

Anleggseiers representant må akseptere disse vilkårene før de kan ta i bruk systemet.

1. Alminnelige bestemmelser

1.1 Omfang

Tjeneste i forbindelse med drift av kundens ladeanlegg. Gjennom å ta i bruk ladingen godtar brukerene betingelsene i denne avtalen.

Betalingsløsning for elbillading. Leverandøren tilbyr fullverdig betalingsløsning for drop-in brukere og faste brukere. Pris og prismodell settes av anleggseier. 

Kontrollsenter. Leverandøren skal driftsovervåke anlegget og kontrollere eventuelle feilmeldinger, samt yte kostnadsfri support for anleggets brukere.

Drift og vedlikehold. Leverandøren skal prioritere feilretting av feil i anlegget. Feil og mangler som dekkes av garanti, vil rettes uten varsel til Kunden eller deres brukere. Feil som ikke dekkes av garanti, skal bestilles av oppdragsgiver før feilretting iverksettes, dersom ikke annen avtale er gjort.

1.2 Endringer 

Dersom Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til tjenesten eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at tjenestens karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden anmode om en endringsavtale.

Leverandøren kan kreve justeringer i vederlag som følge av endringen.

Endringer av tjenesten skal skje skriftlig og skal undertegnes av bemyndiget representant for partene.

2. Partenes overordnede ansvar

2.1 Leverandørens ansvar for tjenesten

Leverandøren har ansvaret for at tjenesten som leveres er i henhold til disse betingelsene.

2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

Leverandøren er avhengig av data fra tredjepartsleverandører (ladesystemleverandør, nettleieleverandør, strømleverandør, internettleverandør mv.) for å kunne avregne strømforbruk og overvåke driftsstatus. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveransen.

Ved feil i tredjepartsleveranser plikter Leverandøren å melde feilen til tredjepart og Kunden.

2.3 Kundens medvirkningsansvar

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.

3. Etablering og gjennomføring av tjenesten

3.1 Plan for etableringsfasen

Ved aksept av betingelsene gis kunden tilgang til eierportal for prissetting og invitasjon av brukere, kunden må sørge for å fylle ut dette før tjenesten settes aktiv.

Ved valg av borettslagsmodellen og utfylling av målepunkt-id aksepteres overføring av strømmåler til PlugPay sin strømleverandør. 

Inviterte brukere logger inn i brukerportalen for å ta i bruk tjenesten.

4. Vederlag og betalingsbetingelser
4.1 Vederlag

Leverandørens tjeneste betales av brukerne med 15% påslag på fakturaverdi.

4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Løpende vederlag. Brukerne faktureres ikke hyppigere enn en gang pr. mnd. og ikke sjeldnere enn hver 6 mnd. Hyppighet av fakturering avhenger av fakturabeløp. Betalingsbetingelser 10 dager.

Drop-in brukere belastes umiddelbart etter endt lading, via Visa/Mastercard/VIPPS.

Avregning mot eier av ladeanlegget (kunden) gjennomføres ikke hyppigere enn en gang pr. mnd. og ikke sjeldnere enn hver 12 mnd. Gjelder ikke ved borettslagsmodell uten påslag på strømpris.

Faktureringsmetoder (Standard) Der bruker har tilrettelagt for det, skal Leverandøren levere EHF / eFaktura, alternativ faktureringsmetode er PDF-faktura sendt til bruker sin epost.

Faktureringsmetode (Utenfor standard) Ved ønske om eksempelvis papirfaktura med girodel vil Leverandøren kunne belaste fakturagebyr, begrenset opp til, kostpris + 15%. Dette gjelder også andre betalingsløsninger som er utenfor standard.

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader knyttet til standard faktureringsmetoder.

4.4 Betalingsmislighold

Ved manglende innbetaling etter purring kan Leverandøren stenge tilgangen til ladeanlegget for den brukeren som ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Risikoen for tap på fordringer ligger hos leverandøren og skal ikke videreføres mot kunden.

4.5 Prisendringer

Kunden setter selv prisen for ladeforbruk og kan endre denne kostnadsfritt. Ved prisendring plikter leverandøren å gjennomføre prisendringen på vegne av Kunden senest 1 måned etter endret pris. Ved endring av Drop-in pris vil prisendringer skje fortløpende.

Leverandørens påslagsprosent er fast, 15%.

Eventuelle tilleggstjenester, som salg av RFID-brikker kan endres underveis i avtalen.

5. Varighet, avbestilling og avslutning

5.1 Varighet

Avtalen trer i kraft den dato den er akseptert av Kunden.

Avtalen gjelder i 3 (tre) år regnet fra leveringsdag, eller til en av partene velger å si opp avtalen. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp.

Oppsigelsestid, begge parter står fritt til å si opp avtalen med 3 (tre) måneders varsel, med virkning fra den siste dagen i den siste måneden. 

5.2 Avslutning av avtalen

Avslutningsperioden varer fra dato for varsel om oppsigelse, avbestilling eller heving og til avtalen opphører. Kunden har krav på oppfølgende bistand i inntil 30 (tretti) kalenderdager etter at tjenesten er etablert hos ny leverandør eller hos Kunden selv, også dersom dette skjer etter avtalens opphør.

Tjenesten skal forbli fullverdig i avslutningsperioden, uavhengig av årsaken til avslutning.

Leverandøren skal bistå Kunden i forbindelse med forberedelsene til eventuell inngåelse av ny avtale og levere den informasjon som er nødvendigi forbindelse med slik forberedelse.

Leverandøren plikter å legge til rette for at følgende blir overført til Kunden, eller til tredjepart utpekt av Kunden:

a. Eventuelle tilhørende abonnement (Internettlinje eller likende)

b. Tilganger til anlegget administrasjonsportal

6. Personopplysninger

Leverandøren vil ha behov for å lagre personopplysninger. Disse vil bli lagret i økonomisystemet for å kunne levere tjenesten. Økonomisystemet finnes kun installert på ekstern server med høy sikkerhet.

Ingen personopplysninger skal benyttes til annet formål enn å gjennomføre forpliktelsene i denne avtalen.

Personopplysninger vil på forespørsel bli slettet etter endt kundeforhold, med unntak av de opplysningene regnskapsloven eller andre offentlige krav/ lover hindrer dette.

Les vår fullstendige personvernerklæring via denne lenken: www.plugpay.no/personvern/ 

7. Support

Kostnadsfri support til anleggets brukere.

Supportnummer merkes på ladeboks.

Epost henvendelser sendes til post@plugpay.no